Підвищення кваліфікації

Одним із найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації післядипломної системи освіти є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог.

Сучасна післядипломна освіта розглядається не лише як система узагальнення отриманих управлінськими працівниками фахових знань, умінь, навичок, перетворення їх у систему фахової компетентності кожної людини, а й надання допомоги у подальшому особистому розвитку, який є гарантом дійсного професіоналізму.

У зв'язку з цим важливим постає завдання створення абсолютно нових навчальних програм для навчання дорослих, які б складались із:

 • програми особистісного розвитку, яка включає розвиток самоповаги та впевненості в собі;
 • програми необхідних життєвих навичок, яка включає творчий підхід до вирішення проблем і самоуправління;
 • програм «навчання тому, як треба вчитися» і «навчання тому, як треба думати», щоб навчання могло продовжуватись усе життя і приносити радість;
 • «змістовної» програми навчання, що складається з інтегрованих тем (модулів, курсів).

Нагальною потребою часу є використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі. Саме тому в ранг державної політики України зведена проблема формування єдиного інформаційного освітнього середовища, пов'язана із створенням перспективної системи освіти, здатної підготувати до життя в абсолютно нових умовах постіндустріальної цивілізації.

Форми підвищення кваліфікації мають базуватися на принципах суб'єктивної орієнтації, випереджаючого характеру, гнучкості і варіатив­ності, наступності, урахування змін.

Гнучкість, динамічність і варіативність післядипломної освіти дося­гаються завдяки функціонуванню різноманітних організаційних форм, що включають підвищення кваліфікації, стажування, самоосвіту.

Система підвищення кваліфікації здійснюється в таких організаційних формах навчання: денна, заочна, дистанційна та їх поєднання. Особливи­ми формами для осіб, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, є екстернат та навчання за індивідуальним планом.

Характерною ознакою є організаційне поєднання стаціонарних форм роботи із самостійною роботою фахівців, яка забезпечується навчально-організаційним відділом в міжкурсовий період.

Після завершення навчання за відповідною формою слухачі отримують документи встановленого зразка, визначе­ного законом України «Про вищу освіту».

Розробка змісту підвищення кваліфікації має ґрунтуватися на теоретичному положенні про єдність теорії та практики. Навчальні плани й програми складаються за принципом модульного навчання. Основними структурними компонентами змісту навчального процесу є теоретичні знання, досвід діяльності, самоосвітньої діяльності, питання для самоконтролю.

Навчальні програми та плани курсів складаються за структурнологічною схемою професійних програм підвищення кваліфікацій і охоплюють змістові модулі, визначені для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Навчальні програми мають бути двох видів: професійні програми та програми постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих навчальних курсів. Професійні програми орієнто­вані на достатньо тривалий період (до 3-х років), інші - на один рік.

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі – Професійна програма) – це навчально-методичний документ, який визначає:

 • мету та завдання навчання;
 • вимоги до знань і умінь, які є результатом засвоєння навчального матеріалу;
 • орієнтовний розподіл навчального часу на проведення аудиторних занять і самостійної навчальної роботи;
 • зміст навчання.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за Професійною програмою спрямовується на вироблення професійних компетентностей та оновлення знань, умінь, навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для провадження слухачами професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

В основу підвищення кваліфікації за Професійною програмою закладаються прогресивні освітні та управлінські технології, які стимулюють потреби слухачів щодо опанування новими теоретичними знаннями та передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом, відображають у формах і методах навчання цілісний та загальний зміст професійної діяльності, сприяють засвоєнню найбільш ефективних способів вирішення  проблем.

Зміст Професійної програми має враховувати наступні вимоги: 

 • відображення сучасних потреб державотворення, врахування тенденцій соціально-економічного розвитку країни;
 • спрямованість на удосконалення професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • практична спрямованість на реалізацію Програми економічних реформ на 2011-2014 роки, вирішення актуальних проблем державного управління та розвитку громадянського суспільства;
 • відповідність загальнодидактичним і андрагогічним принципам навчання.

Зміст Професійної програми має бути спрямований на удосконалення системи знань, професійних умінь і навичок, які необхідні державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування для здійснення управлінської діяльності, забезпечення високого рівня загальнокультурної освіченості, громадянської відповідальності, розуміння сутності демократичного врядування, успішного виконання поточних і перспективних завдань і функцій, задоволення професійних і особистісних потреб щодо професійного розвитку.

Практична спрямованість змісту Професійної програми забезпечується шляхом його орієнтації на сучасні освітні та управлінські технології, ефективні методики опанування слухачами знаннями щодо організації професійної діяльності, що надасть можливість державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування успішно виконувати посадові завдання і функції.

Зміст професійної програми повинен враховувати загальнодидактичні та андрагогічні принципи : науковість, системність, комплексність, наступність, послідовність, прогностичність, індивідуалізація, диференціація, збалансованість теоретичного і практичного компонентів; проблемно-ситуативне навчання, самостійність у навчанні, наявність рівня професійної компетентності, актуалізація та практичне використання результатів навчання, врахування індивідуального досвіду, життєвої і посадової перспективи й індивідуальних освітніх потреб, вікових особливостей слухачів.

Підвищення кваліфікації за програмами тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих навчальних курсів відіграє особливу роль у професіоналізації державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, оскільки передбачає:

 • чітку спрямованість на задоволення конкретних навчальних потреб і професійних інтересів державних службовців відповідно до профілів компетентностей та посадових осіб місцевого самоврядування, що виникають у зв’язку зі змінами державної політики і законодавства;
 • можливість за відносно короткий час здобути додаткові знання з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності, а також удосконалити окремі аспекти професійної компетентності (зокрема, розширити і систематизувати знання, підвищити рівень оволодіння уміннями, необхідними для виконання посадових обов’язків та ін.).

Відповідно до п.10 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» від 7 липня 2010 р. № 564 типові програми тематичних семінарів і тренінгів розробляються Національною академією державного управління при Президентові України та затверджуються Головдержслужбою.

Зміст програм тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів повинен відповідати таким вимогам:

 • відповідність сучасним потребам державотворення, врахування тенденцій соціально-економічного розвитку країни;
 • практична спрямованість на вирішення актуальних проблем державного управління, реалізації реформ, що проводяться в країні, розвитку громадянського суспільства;
 • спрямованість на удосконалення системи професійних компетентностей слухачів.

Зміст навчання за програмами тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів розробляється з урахуванням потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

У процесі розроблення змісту навчання враховуються навчальні потреби, які виникають внаслідок змін державної політики, законодавчого і нормативно-правового забезпечення, завдань, умов і технологій управлінської діяльності.

Важливою тенденцією трансформації змісту професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до профілів компетентностей є актуалізація функціональної та галузевої підготовки. Це передбачає розробку професійних програм, програм тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів на засадах компетентнісно спрямованої освіти.

В основу підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів закладаються інтерактивні технології, які стимулюють зацікавлене ставлення слухачів до тематичних занять та перспективного досвіду, сприяють засвоєнню ефективних способів вирі­шення фахових проблем.